کلیدواژه: خواهان استبداد

در کنار کسانی نباشیم که خواهان استبداد از نوع دیگری هستند

https://www.youtube.com/watch?v=4zB5URgVMsQ مخالف بودن با استبداد حاکم در ایران به این معنا نیست که خواهان استبداد از نوع دیگری نباشیم . بنابر این میتوان پرسید که آیا اتحاد یا وفاق با کسانی که خواهان نوعی دیگر...