کلیدواژه: ضرورت اتحاد و همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی

ضرورت اتحاد و همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در حل مشکلات پناهندگی

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، بخش ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی، به بررسی مشکلات پناهجویان ایرانی درخارج از ایران پرداخته می شود. «عمر مینایی»، فعال کارگری و سخنگوی شورای همبستگی...