کلیدواژه: چارچوب منافع ملی

همگرایی ها کمک میکنند تا در چارچوب منافع ملی این ارتباطات به سامان شوند

https://youtu.be/uQoGYLh7-ZU در بخش نهایی این نشست رضا بدیعی اظهار نمودند که اکنون شرایط متفاوت از شرایط سالهای ۵۷ یا ۸۸ میباشد و حتی قدرتهای خارجی مثل آمریکا هم تصمیم به داخالت های نظامی ندارند و...