سه‌شنبه 25 ژوئن 2024 تهران 02:34

کلیدواژه: کلاب ‌هاوس هماد (همراهان مردم ایران)

کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، سالگرد بزرگترین خدعه جمهوری اسلامی- رفراندوم فروردین ۱۳۵۸، در کلاب هاوس هماد، (۵ فروردین ۱۴۰۲)

https://youtu.be/CorJ1ODt5EE رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۵ فروردین ۱۴۰۲ ، در مورد رفراندوم ۱۲ فروردین سال ۵۸ ،اظهار داشت:" رفراندوم زمانی صورت گرفت که کنترل کامل دولت با بند و بست...
کلاب هاوس هماد ( همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، مسمومیت دانش آموزان در مدارس، درکلاب هاوس هماد، (۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/qwH87KuhBII رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد ( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، در مورد مسمومیت دانش آموزان در مدارس ، اظهار داشت:" آنچه که در ایران برقرار است، ناقوس مرگ این سیستم جنایتکار...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

جمال، مسمومیت دانش آموزان در مدارس، در کلاب هاوس هماد،(۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/EriAvZ5JGhs جمال، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، در رابطه با نقش و جایگاه زنان در این انقلاب بزرگ زن زندگی آزادی، اظهار داشت:" در تاریخ ما از ۱۲۸۰ ممانعت شیخ...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، مسمومیت دانش آموزان در مدارس، در کلاب هاوس هماد، (۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/m8rzivxsPRY رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، در رابطه با جنایت‌های اخیر رژیم در مدارس و مسموم کردن دانش آموزان با گازهای سمی ، اظهار داشت:" تحقیقاتی که صورت...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

روژهه لات، انقلاب نوین زن زندگی آزادی، در کلاب هاوس هماد،(۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/ArJtmZeNHKU روژهه لات، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، پیام خود را به نمایندگی از مبارزین آزادیخواه کرد، در ارتباط با انقلاب نوین زن زندگی آزادی و روز جهانی زن،به زبان...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

فرمیسک، روز جهانی زن، مسمومیت دانش آموزان در مدارس، در کلاب هاوس هماد،(۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/PftVPqnzC_k فرمیسک، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱،در مورد روز جهانی زن، اظهار داشت:" در طول تاریخ همیشه زنان آزادیخواه بر علیه رژیم های دیکتاتور مبارزه کردند و این زنان شجاع...