کلیدواژه: 23 مهر۱۴۰۱

همراهان مردم ایران

رضا بدیعی، پیام ایرانیان به دولتمردان، درکلاب هاوس هماد (23 مهر۱۴۰۱)

https://youtu.be/o_vtK7HfDcU رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،23 مهر۱۴۰۱ در مورد پیام ایرانیان به دولتمردان اظهار داشت:" انقلاب نوین مردم ایران توانسته است نظر کل دنیا را نسبت به ایران عوض کنند...