یکشنبه 26 می 2024 تهران 08:37

کلیدواژه: بررسی دیدگاه پیکتی

گفتمان نوین چپ؛ گفتگوی “رضا بدیعی” با “سیروس دادبه” نویسنده، کنشگر سیاسی و اقتصاددان

در برنامه “فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد،” گفتمان نوین چپ؛ اندیشمندان، کنشگران و فعالان با بینش چپ یعنی سوسیالیسم علمی در خصوص تحلیل مسائل و ارائه راهکارها برای برون رفت از...

گفتمان نوین چپ؛ گفتگو با “سیروس دادبه” راجع به راه حل های برون رفت از بحران سرمایه

سیروس دادبه؛ " تضاد در سرمایه، اصل مطلب است، باورهایی است که خود اقتصاد دان‌ها بر اساس شناختشان نسبت به این قضیه برخورد می کنند. حال در طبقه بندی لبیرال‌ها و رادیکال‌ها توضیح می...

گفتمان نوین چپ: راه حل های برون رفت از بحران سرمایه -سیروس دادبه

گفتمان نوین چپ؛ برنامه‌ای از فراسوی گذار به دموکراسی و داد به همراه "سیروس دادبه" و "بابک فرزام" رضا بدیعی: بحران حاکم بر ایران جدای از بحران‌های جهانی نیست و باید جهان دیگری ساخت. در این...