دوشنبه 24 ژوئن 2024 تهران 22:55

کلیدواژه: چالش ها

خسرو پطروسیان، دموکراسی خواهان، چالش ها، استبداد طلبان، خشونت و مغالطات، کلاب هاوس هماد (۱۲ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/BwWD_gxc6Ug خسرو پطروسیان، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۱۲ شهریور۱۴۰۱، در در مورد دموکراسی خواهان اظهار داشت:" ضمن تبریک به آقای کاوه آهنگری به خاطر انحاد دو جناح حزب دموکرات، ابراز امیدواری کرد...

رضا بدیعی، دموکراسی خواهان، چالش ها، استبداد طلبان، خشونت و مغالطات، در کلاب هاوس هماد (۱۲ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/lO-Qr-FVHnY رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۱۲ شهریور۱۴۰۱، در مورد دموکراسی خواهان و چالش هایی که در پی دارند و در مقابلشان استبداد طلبان چنین گفت که استبداد طلبان چه استبداد...

کاوه آهنگری، دموکراسی خواهان، چالش ها، استبداد طلبان، خشونت و مغالطات،کلاب هاوس هماد (۱۲ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/NhO67jD5L5o کاوه آهنگری ، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۱۲ شهریور۱۴۰۱، در در مورد دموکراسی خواهان و چالشی که در پیش دارند و استبداد طلبان خشونت و مغالطات اظهار داشت:" ما ابتدا باید...

کاوه آهنگری، دموکراسی خواهان، چالش ها، استبداد طلبان، خشونت و مغالطات، کلاب هاوس هماد (۱۲ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/YYKgDc6o--8 کاوه آهنگری ، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۱۲ شهریور۱۴۰۱، در مورد دموکراسی خواهان و چالشی که در پیش دارند و استبداد طلبان خشونت و مغالطات اظهار داشت:" در حال حاضر اوضاع...

میترا بابک، دموکراسی خواهان، چالش ها، استبداد طلبان،خشونت و مغالطات کلاب هاوس هماد (۱۲ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/cxGHXqv0Ur4 میترا بابک، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۱۲ شهریور۱۴۰۱، در در مورد دموکراسی خواهان و چالشی که در پیش دارند و استبداد طلبان خشونت و مغالطات اظهار داشت:" در مورد دیکتاتوری و...

کاوه آهنگری، دموکراسی خواهان، چالش ها، استبداد طلبان، خشونت و مغالطات، کلاب هاوس هماد (۱۲ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/nytQfgek2vM کاوه آهنگری ، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۱۲ شهریور۱۴۰۱، در در مورد دموکراسی خواهان و چالشی که در پیش دارند و استبداد طلبان خشونت و مغالطات اظهار داشت:" ما ابتدا باید...

کاوه آهنگری، دموکراسی خواهان، چالش ها، استبداد طلبان، خشونت و مغالطات، کلاب هاوس هماد (۱۲ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/VOA7OWp1MyI کاوه آهنگری ، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۱۲ شهریور۱۴۰۱، در مورد دموکراسی خواهان و چالشی که در پیش دارند و استبداد طلبان خشونت و مغالطات اظهار داشت:" در حال حاضر اوضاع...

میترا بابک، دموکراسی خواهان، چالش ها، استبداد طلبان، خشونت و مغالطات، کلاب هاوس هماد (۱۲ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/uglkLDQuvHY میترا بابک، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۱۲ شهریور۱۴۰۱، در در مورد دموکراسی خواهان و چالشی که در پیش دارند و استبداد طلبان خشونت و مغالطات اظهار داشت:" در مورد دیکتاتوری و...

رضا بدیعی، درباره گذار به دموکراسی، چالش ها، فروپاشی محتوم استبداد حاکم، راهکارها درکلاب هاوس هماد (۲۲مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/hWNAit9IuOM رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در ۲۲مرداد ۱۴۰۱، درباره گذار به دموکراسی، چالش ها، فروپاشی محتوم استبداد حاکم، راهکارها اظهار داشت:" مشکل اصلی، استبداد است. هیچ گاه در ساختار قدرت...

رضا بدیعی، درباره گذار به دموکراسی، چالش ها، فروپاشی محتوم استبداد حاکم، راهکارها درکلاب هاوس هماد (۲۲مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/cwJ7W8r1QZ0 رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در ۲۲مرداد ۱۴۰۱، درباره گذار به دموکراسی، چالش ها، فروپاشی محتوم استبداد حاکم، راهکارها اظهار داشت:" وظیفه برکندن بساط استبداد و استقرار و نهادینه شدن...

رضا بدیعی، درباره گذار به دموکراسی، چالش ها، فروپاشی محتوم استبداد حاکم، راهکارها درکلاب هاوس هماد (۲۲مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/WIbBDNlOq9M رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در ۲۲مرداد ۱۴۰۱، درباره گذار به دموکراسی، چالش ها، فروپاشی محتوم استبداد حاکم، راهکارها اظهار داشت:" فروپاشی،رونداجتناب ناپذیر استبداد است و آینده ی ایران با...